DevOps

DevOps

DevOps โดยความหมายในเชิงปฎิบัติฯ คือ Culture ของการพัฒนาระบบ หรือ แอปพลิเคชั้น ขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน Business ที่ต้องการที่ต้องการแอฟพลิเคชั้นเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าได้รวดเร็ว (Time to Market) มีคุณภาพและปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที