Wireless Alarm

Wireless Alarm

ระบบสัญญาณกันขโมยระบบไร้สาย (Wireless Alarm Security System) สัญญาณกันขโมยมี การเชื่อมต่อ การทำงานระหว่าง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ และ เครื่องรับสัญญาณ หรือ เครื่องควบคุม นั้น ...

Access Control

Access Control

Access Control คือ ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก คือระบบที่มีทำหน้าควบคุมการผ่านเข้าออกประตู และกำหนดสิทธิให้กับแต่ละบุคคล ว่าสามารถเข้าออกประตูใดได้บ้าง ภายในช่วงเวลาใด โดยการใช้บัตรสัมผัส, ใช้ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน และ สแกนใบหน้า หรือใช้ทั้ง ...