อาชีพ โปรแกรมเมอร์ สำหรับคนไหนที่ชอบอยู่กับคอมพิวเตอร์และมีความตั้งใจอยากใจเรียนในสายนี้ มีคำแนะนำจากผู้ที่เคยเรียนโปรแกรมเมอร์ฝาก เพื่อน้องๆ ที่สนใจจะได้เตรียมตัวและจะได้นำเอาไปปรับใช้ในอนาคต

image02
หนทางสู่ อาชีพ โปรแกรมเมอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ทั้งเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ  กลายเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และ คอมพิวเตอร์ ได้มีบทบาทในการดำรงชีวิตของเรามากในปัจจุบัน ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงองค์กรใหญ่ๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการเก็บข้อมูล จัดการเอกสารต่างๆ การคำนวน และการค้นหาข้อมูล และอื่นๆนอกจากนี้อีกมากมายที่ทำให้การทำงานต่างๆในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายพวกนี้คือ “โปรแกรมเมอร์” (Programmer) นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่เองครับ

image05

อาชีพ โปรแกรมเมอร์ ทำอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษา JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python และ ภาษาอื่นๆอีกมากมาย แต่ส่วนใหญ่โครงสร้างภาษาจะคล้ายๆกันครับ  พอเขียนโปรแกรมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงครับ

image03

โปรแกรมเมอร์ยังต้องทำหน้าที่ รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

น้องๆที่ยังไม่ได้เรียนด้านนี้อาจจะงงๆอยู่นะครับ แต่แค่เรามีใจรักในการอยู่กับคอมพิวเตอร์ อยากที่อยากจะพัฒนาระบบ หรือชอบการเขียนโปรแกรม น้องก็สามารถไปเรียนเพื่อต่อยอด มาดูกันสิครับว่า โปรแกรมเมอร์ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คุณสมบัติที่โปรแกรมเมอร์ต้องมี

  • มีใจรักในการเขียนโปรแกรม
  • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีสมาธิ และไม่เบื่ออะไรง่ายๆ
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น สาขาวิศวกรรมซอต์แวร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และอาจมีสาขาอื่นๆตามหลักศุตรของมหาวิทยาลัยครับ
  • มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

image04

ความก้าวหน้าด้านการประกอบอาชีพ

Explaning the situation

นักเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่ดี สามารถก้าวไปยังตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้ หรืออาจจะหาอาชีพเสริมได้ด้วยการรับสอน

ภาษาคอมพิวเตอร์และรับเขียนโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป หรือจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้

ความต้องการของตลาดแรงงาน

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ยังสามารถขยายตัวไปได้อีกมาก จำนวนโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงยังไม่เพียงพอกับความต้องการขยายตลาดวงการไอที อาชีพนี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในงานและพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น