Content Loader

เราพัฒนาระบบ Content Loader เพื่อย้ายเอกสารจำนวนมากๆจากระบบหนี่งทั้งหมด ไปสู่ระบบ อีกระบบหนึ่ง ระบบ Content Loader สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานใช้ระบบ Content Loader ดึงข้อมูลชื่อไฟล์จาก External Hard disk หรือ CD บันทึกชื่อไฟล์ที่ได้ลงใน Excel File
ผู้ใช้งานตรวจสอบชื่อไฟล์กับฐานข้อมูลของ ระบบที่ต้องการย้ายไปวาง และแก้ไขข้อมูล จากนั้นทำการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยผ่านระบบ Content Loader
ระบบจะทำการบันทึกไฟล์และข้อมูลของไฟล์เข้าสู่ฐานข้อมูล ระบบ Content Loader นี้ช่วยให้ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการเอกสารโดยผู้ใช้เป็นผู้ย้ายเองโดยตรงและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้ในหน่วยงาน