Business Process Management

Business Process Management (BPM) หรือการจัดการกระบวนการธุรกิจ นิยามคือ “การจัดการอย่างเป็นระบบสำหรับขั้นตอนการดำเนินการทางธุรกิจ การจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพนักงานในองค์กร ให้ธุรกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล (Effective) มีประสิทธิภาพ (Efficient) และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว” โดยไอทีจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องของ BPM

สิทธิประโยชน์จากการใช้งานระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

• ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนอีกต่อไป
• ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
• กระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจมีความสอดคล้องกัน
• กระบวนการทางธุรกิจที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
• ได้ประโยชน์จากการจัดการกระแสงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
• บริหารกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
• สร้างกระบวนการมาตรฐานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ได้ประโยชน์จากกระบวนการทางธุรกิจที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก