PSTSoft ระบบกล้องวงจรปิดและระบบใบสั่งอัตโนมัติ

เป็นระบบที่ใช้กับหน่วยงานของตำรวจจราจร สน หรือทางหลวงต่างๆโดยระบบจะทำการจัดเก็บภาพรถที่กระทำความผิด และนำมาออกใบสั่งให้โดยอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ

เป็นระบบที่ใช้กับหน่วยงานของตำรวจ หรือ ทหาร หรือหน่วยงานอื่นๆที่เน้นงานทางด้าน ความมั่นคง ความปลอดภัยของการใช้รถยนต์

Traffic Intelligent Monitoring System

ระบบ TIMS เป็นระบบเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับงานทางด้านจราจรโดยเฉพาะ โดยระบบนี้มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด