SIMS Security Intelligence Monitoring Systems

ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ

เป็นระบบที่ใช้กับหน่วยงานของตำรวจ หรือ ทหาร หรือหน่วยงานอื่นๆที่เน้นงานทางด้าน ความมั่นคง ความปลอดภัยของการใช้รถยนต์

ระบบสามารถทำการแจ้งเตือนรถหาย รถถูกโจรกรรม รถต้องสงสัย ที่เราได้ทำการบันทึก ข้อมูลเฝ้าระวังไว้ โดยจะแจ้งข้อมูลแบบทันท่วงทีเพื่อสกัดจับรวมถึงแจ้งข้อมูลรถน่าสงสัย อื่นๆตามพฤติกรรมเช่น รถที่วิ่งผ่านจุดเดิมๆบ่อย หรือแจ้งเตือนรถสวมทะเบียนได้

มีลักษณะเป็น Web Application สามารถจัดการจุดติดตั้ง กล้องทุกๆจุดได้ที่ ส่วนกลาง โดยระบบจะมีตัว ซอฟแวร์ในการส่งข้อมูลกล้องของแต่ละจุดมายังฐานข้อมูลหลัก

สามารถค้นหารถยนต์ทุกคันที่เคยผ่านจุดติดตั้ง กล้อง และดูประวัติย้อนหลังได้ ทั้งใน รูปแบบแผนที่ ปฏิทิน หรือข้อมูลทั่วไป

มีระบบรายงานแสดงปริมาณรถทั้ง หมดที่ผ่าน แยกเป็นประเภท รวมถึงรายงานรถต้อง สงสัยต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องติดที่ตัวบุคคล (Body Camera) เพื่อให้พนักงานติดที่ตัว และส่งภาพกลับมายังส่วนกลาง รวมถึงกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อใช้ในตอนกลางคืนด้วย

การติดตั้ง

การแสดงผลและรายงานผล

ตัวอย่างหน้าจอ SIMS