ตัวอย่าง Access Control

ชุดควบคุมระบบการเข้า-ออกของสถานที่ จะมีการทำงานอยู่ 3 ระบบ คือ

– Stand-Alone Access Control System คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่อง อ่านแบบ Stand-Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมระบบ หรือ ต่อกับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการทำงานและการใช้งานทุกอย่างได้ภายในตัวเครื่อง สามารถติดตั้งควบ คุมได้ 1 – 2 บานประตูทางเข้า-ออก ของสถานที่ ในเครื่องอ่านตัวเดียว

– Access Controller Network คือ ระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด มาต่อทำงานร่วมกัน จนเป็นระบบ เช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่อ อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วไปต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อ เข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์

– Access Controller Network with web-based จะเป็นแบบ Non-PC based นั่น คือ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ควบคุมระบบทั้งหมด จะต้องต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบเหมือนกับ แบบ Access Controller Network ทั่วๆไป แต่ในการต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะไม่มีการ ลงโปรแกรม ซอฟแวร์ ใดๆ ไว้ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เพียงแค่มี Web-Browser เช่น Internet Explorer ก็สามารถควบคุมบริหารการจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออกได้ โดยการเชื่อมต่อระบบ เข้าทางอินเตอร์เน็ต จะทำโดยการใช้ Ethernet Connection โดยมีลักษณะเป็น Network Ready System พร้อมที่จะต่อ เชื่อมกับ ISP เครือข่าย (Network) ที่มีอยู่แล้วเข้ากับ คอมพิวเตอร์ในการควบคุมบน Network

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.megapower.co.th/megapower/index.php/2012-08-27-07-52-39