งาน AE : การเป็น AE บริษัท IT แตกต่างจาก AE ทั่วไปอย่างไร+

งาน AE : การเป็น AE บริษัท IT แตกต่างจาก AE ทั่วไปอย่างไร