UX คืออะไร ? “User Experience” สิ่งสำคัญที่ทุกคน จำเป็นต้องรู้

UX คืออะไร ? “User Experience” สิ่งสำคัญที่ทุกคน จำเป็นต้องรู้

ถ้าพูดถึงการออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ User Experience Design บางครั้งอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการออกแบบ เว็บเพจ หรือโมบายแอพ